AMUNATCOLL
Zbiory przyrodnicze UAM w internecie:
digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Baza zbiorów przyrodniczych Wydziału Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Aplikacja umożliwiająca przeglądanie zasobów bazy, przygotowana w ramach Projektu, została udostępniona pod adresem:

www.amunatcoll.plCele, zadania i efekty projektu


Zasadniczym celem projektu jest udostępnienie w sposób otwarty informacji o zbiorach przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WB UAM), a w szczególności:

 • opracowanie jednego wystandaryzowanego zestawu metadanych umożliwiających rejestrację unikatowych wartości tych zbiorów, kompatybilnego ze standardami międzynarodowymi;
 • opracowanie jednej cyfrowej bazy zbiorów przyrodniczych WB UAM;
 • utworzenie jednego systemu informatycznego zapewniającego interoperacyjność, komunikację z innymi bazami danych, możliwość tworzenia na nim aplikacji pozwalających na wielowymiarową analizę danych, w tym geoinformatyczną, pochodzących ze zbiorów przyrodniczych WB UAM oraz innych źródeł;
 • zapewnienie infrastruktury sprzętowej oraz zaplecza organizacyjnego gwarantujących trwałość działania i dalszy rozwój systemu, w ramach infrastruktury Partnerów projektu;
 • wyposażenie zespołu naukowego projektu w kompetencje niezbędne do cyfryzacji innych zasobów biologicznych, w celu realizacji podobnych przedsięwzięć z innymi zbiorami danych.

Zadania kluczowe:

 • digitalizacja zasobów botanicznych i mykologicznych;
 • digitalizacja zasobów zoologicznych;
 • georeferencja – nadanie lokalizacji i czasu zasobom botanicznym, mykologicznym i zoologicznym;
 • utworzenie systemu informatycznego do rozpowszechniania i udostępniania zasobu.

Zadania pomocnicze:

 • przeprowadzenie szkoleń z obsługi bazy danych dla użytkowników;
 • rozpowszechnianie informacji o projekcie poprzez działania promocyjne i informacyjne.

Efektem realizacji projektu będzie:

 • zdigitalizowane zbiory roślin, grzybów i zwierząt (54 kolekcji) oraz 12 kolekcji specjalistycznych i ikonograficznych;
 • baza metadanych obejmująca 2 miliony unikatowych rekordów, która stanie się największą w Polsce cyfrową bazą danych prezentujących różnorodność biotyczną wielu miejsc świata;
 • zaplecze infrastrukturalne umożliwiające digitalizację zbiorów przyrodniczych na dużą skalę;
 • infrastruktura teleinformatyczna utrzymującą bazę, spójną ze standardami międzynarodowymi GBIF oraz wyposażona w szereg aplikacji, które włączą dane opracowane w ramach projektu do globalnej sieci informacji o różnorodności biotycznej, umożliwiając dostęp do nich oraz analizę danych użytkownikom z całego świata.

Zasadniczym celem projektu jest udostępnienie w sposób otwarty informacji o zbiorach przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WB UAM), a w szczególności:

 • opracowanie jednego wystandaryzowanego zestawu metadanych umożliwiających rejestrację unikatowych wartości tych zbiorów, kompatybilnego ze standardami międzynarodowymi;
 • opracowanie jednej cyfrowej bazy zbiorów przyrodniczych WB UAM;
 • utworzenie jednego systemu informatycznego zapewniającego interoperacyjność, komunikację z innymi bazami danych, możliwość tworzenia na nim aplikacji pozwalających na wielowymiarową analizę danych, w tym geoinformatyczną, pochodzących ze zbiorów przyrodniczych WB UAM oraz innych źródeł;
 • zapewnienie infrastruktury sprzętowej oraz zaplecza organizacyjnego gwarantujących trwałość działania i dalszy rozwój systemu, w ramach infrastruktury Partnerów projektu;
 • wyposażenie zespołu naukowego projektu w kompetencje niezbędne do cyfryzacji innych zasobów biologicznych, w celu realizacji podobnych przedsięwzięć z innymi zbiorami danych.

Zadania kluczowe:

 • digitalizacja zasobów botanicznych i mykologicznych;
 • digitalizacja zasobów zoologicznych;
 • georeferencja – nadanie lokalizacji i czasu zasobom botanicznym, mykologicznym i zoologicznym;
 • utworzenie systemu informatycznego do rozpowszechniania i udostępniania zasobu.

Zadania pomocnicze:

 • przeprowadzenie szkoleń z obsługi bazy danych dla użytkowników;
 • rozpowszechnianie informacji o projekcie poprzez działania promocyjne i informacyjne.

Efektem realizacji projektu będzie:

 • zdigitalizowane zbiory roślin, grzybów i zwierząt (54 kolekcji) oraz 12 kolekcji specjalistycznych i ikonograficznych;
 • baza metadanych obejmująca 2 miliony unikatowych rekordów, która stanie się największą w Polsce cyfrową bazą danych prezentujących różnorodność biotyczną wielu miejsc świata;
 • zaplecze infrastrukturalne umożliwiające digitalizację zbiorów przyrodniczych na dużą skalę;
 • infrastruktura teleinformatyczna utrzymującą bazę, spójną ze standardami międzynarodowymi GBIF oraz wyposażona w szereg aplikacji, które włączą dane opracowane w ramach projektu do globalnej sieci informacji o różnorodności biotycznej, umożliwiając dostęp do nich oraz analizę danych użytkownikom z całego świata.

Finansowanie projektu


Projekt: AMU Nature Collections – online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Projekt: AMU Nature Collections – online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Grupy docelowe


Efekty projektu są adresowane do wszystkich zainteresowanych informacją o różnorodności biotycznej udokumentowaną w formie zdigitalizowanych zbiorów przyrodniczych, a w szczególności do:

 • pracowników naukowych i doktorantów w celach badawczych;
 • przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego;
 • służb i funkcjonariuszy państwowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie zgodnego z prawem przepływu zasobów przyrodniczych;
 • nauczycieli, studentów i uczniów w celach edukacyjnych;
 • członków organizacji pozarządowych i grup eksperckich zaangażowanych w ochronę przyrody i środowiska oraz edukacją przyrodniczą.

Efekty projektu są adresowane do wszystkich zainteresowanych informacją o różnorodności biotycznej udokumentowaną w formie zdigitalizowanych zbiorów przyrodniczych, a w szczególności do:

 • pracowników naukowych i doktorantów w celach badawczych;
 • przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego;
 • służb i funkcjonariuszy państwowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie zgodnego z prawem przepływu zasobów przyrodniczych;
 • nauczycieli, studentów i uczniów w celach edukacyjnych;
 • członków organizacji pozarządowych i grup eksperckich zaangażowanych w ochronę przyrody i środowiska oraz edukacją przyrodniczą.

Kamienie milowe i harmonogram


Okres realizacji projektu: 1-08-2018 do 31-07-2021 r.

Zatwierdzenie struktury metadanych dla zasobów przyrodniczych (botanicznych, mykologicznych i zoologicznych): 30-10-2018 r.

Zdigitalizowanie zasobów przyrodniczych:

 • 30% - 31-07-2019 r.
 • 70% - 31-07-2020 r.
 • 100% - 01-07-2021 r.

Skatalogowanie zasobów przyrodniczych - nadanie lokalizacji i czasu próby:

 • 30% - 10-08-2019 r.
 • 70% - 10-08-2020 r.
 • 100% - 11-07-2021 r.

Uruchomienie repozytorium bazy danych z wymaganymi konwerterami: 21-07-2021 r.

Utworzenie systemu informatycznego do rozpowszechniania i udostępniania zasobu: 31-05-2021 r.

 • Uruchomienie wersji portalowej rezultatu projektu, udostępniającej zasoby cyfrowe: 31-07-2020 r.
 • Uruchomienie aplikacji mobilnej dla grup docelowych: 31-07-2020 r.
 • Zakończenie upowszechniania projektu na konferencjach branżowych i w gremiach standaryzacyjnych: 31-05-2021 r.

Udostępnienie w sposób otwarty, informacji o zbiorach przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 30-07-2021 r.

Okres realizacji projektu: 1-08-2018 do 31-07-2021 r.

Zatwierdzenie struktury metadanych dla zasobów przyrodniczych (botanicznych, mykologicznych i zoologicznych): 30-10-2018 r.

Zdigitalizowanie zasobów przyrodniczych:

 • 30% - 31-07-2019 r.
 • 70% - 31-07-2020 r.
 • 100% - 01-07-2021 r.

Skatalogowanie zasobów przyrodniczych - nadanie lokalizacji i czasu próby:

 • 30% - 10-08-2019 r.
 • 70% - 10-08-2020 r.
 • 100% - 11-07-2021 r.

Uruchomienie repozytorium bazy danych z wymaganymi konwerterami: 21-07-2021 r.

Utworzenie systemu informatycznego do rozpowszechniania i udostępniania zasobu: 31-05-2021 r.

 • Uruchomienie wersji portalowej rezultatu projektu, udostępniającej zasoby cyfrowe: 31-07-2020 r.
 • Uruchomienie aplikacji mobilnej dla grup docelowych: 31-07-2020 r.
 • Zakończenie upowszechniania projektu na konferencjach branżowych i w gremiach standaryzacyjnych: 31-05-2021 r.

Udostępnienie w sposób otwarty, informacji o zbiorach przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 30-07-2021 r.

Wykonawcy i zarządzanieProjekt realizuje konsorcjum w składzie:

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Biologii (WB UAM): Beneficjent Wiodący

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS): PartnerW realizacji projektu uczestniczy ponad 60 osób. Decyzje strategiczne podejmuje Komitet Sterujący. Zarządzaniem bieżącym zajmuje się Zespół Projektowy

Komitet Sterujący tworzą przedstawiciele Beneficjenta wiodącego i Partnera.

Wydział Biologii UAM reprezentują:

 • Kierownik Projektu – prof. dr hab. Bogdan Jackowiak
 • Asystentka Kierownika Projektu – mgr Magdalena Dylewska
 • Specjalistka ds. finansowych – mgr Dorota Obiegała
 • Koordynator ds. kolekcji zoologicznej – prof. dr hab. Jerzy Błoszyk
 • Koordynator ds. kolekcji botanicznej i mykologicznej – dr hab. Piotr Szkudlarz, prof. uczelni
 • Koordynator ds. GIS i współpracy między Partnerami – dr Maciej Nowak
 • Koordynator ds. ikonografii - dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. uczelni
 • Specjalista ds. digitalizacji i upowszechniania danych – mgr Rafał Bajaczyk
 • Specjalista ds. digitalizacji i upowszechniania danych – mgr Katarzyna Jackowska

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe reprezentują:

 • Koordynator ds. AMUNATCOLL – dr inż. Norbert Meyer
 • Specjalista ds. finansowych PCSS - mgr Małgorzata Klimas
 • Koordynator ds. bezpieczeństwa ICT - mgr Gerard Frankowski
 • Koordynator architektury IT - dr Marcin Lawenda
 • Koordynator rozwiązań aplikacyjnych - dr Paweł Wolniewicz

W skład Zespołu Projektowego wchodzą:

 • Kierownik Projektu – prof. dr hab. Bogdan Jackowiak
 • Koordynator ds. AMUNATCOLL w PCSS – dr inż. Norbert Meyer
 • Asystentka Kierownika Projektu – mgr Magdalena Dylewska
 • Specjalistka ds. finansowych – mgr Dorota Obiegała
 • Specjalistka ds. kadrowych – mgr Maria Jaraszkiewicz
 • Specjalista ds. zamówień publicznych – mgr Artur Muc

Projekt realizuje konsorcjum w składzie:

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Biologii (WB UAM): Beneficjent Wiodący

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS): PartnerW realizacji projektu uczestniczy ponad 60 osób. Decyzje strategiczne podejmuje Komitet Sterujący. Zarządzaniem bieżącym zajmuje się Zespół Projektowy

Komitet Sterujący tworzą przedstawiciele Beneficjenta wiodącego i Partnera.

Wydział Biologii UAM reprezentują:

 • Kierownik Projektu – prof. dr hab. Bogdan Jackowiak
 • Asystentka Kierownika Projektu – mgr Magdalena Dylewska
 • Specjalistka ds. finansowych – mgr Dorota Obiegała
 • Koordynator ds. kolekcji zoologicznej – prof. dr hab. Jerzy Błoszyk
 • Koordynator ds. kolekcji botanicznej i mykologicznej – dr hab. Piotr Szkudlarz, prof. uczelni
 • Koordynator ds. GIS i współpracy między Partnerami – dr Maciej Nowakv
 • Specjalista ds. digitalizacji i upowszechniania danych – mgr Rafał Bajaczyk
 • Specjalista ds. digitalizacji i upowszechniania danych – mgr Katarzyna Jackowska

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe reprezentują:

 • Koordynator ds. AMUNATCOLL – dr inż. Norbert Meyer
 • Specjalista ds. finansowych PCSS
 • Koordynator ds. bezpieczeństwa ICT
 • Koordynator architektury IT
 • Koordynator rozwiązań aplikacyjnych

W skład Zespołu Projektowego wchodzą:

 • Kierownik Projektu – prof. dr hab. Bogdan Jackowiak
 • Koordynator ds. AMUNATCOLL w PCSS – dr inż. Norbert Meyer
 • Asystentka Kierownika Projektu – mgr Magdalena Dylewska
 • Specjalistka ds. finansowych – mgr Dorota Obiegała
 • Specjalistka ds. kadrowych – mgr Maria Jaraszkiewicz
 • Specjalista ds. zamówień publicznych – mgr Artur Muc